ATP Workshop for your network security by FORTINET
CSL ร่วมกับ FORTINET จัดงานสัมมนาพร้อม Workshop ในหัวข้อ ATP WORKSHOP FOR YOUR NETWORK SECURITY BY FORTINET
เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มีผลต่อธุรกิจซึ่งเป็นขุมทรัพย์ขององค์กร CSL ร่วมกับ FORTINET จัดงานสัมมนาพร้อม Workshop ที่ให้ผู้ร่วมงานทุกท่านได้ลงมือปฏิบัติจริง ในหัวข้อ ATP WORKSHOP FOR YOUR NETWORK SECURITY BY FORTINET ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้เรื่อง Next Gen Firewall ที่ปกป้องได้ถึงระดับ แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้ และอุปกรณ์ที่หลากหลาย งานนี้มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่งจนเต็มภายในเวลาอันรวดเร็ว