Activities

5 07, 2017

งานสัมมนา Go Live New ArubaOS on Visualization by CS LOXINFO

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ HPE Aruba และ IT Green จัดงานสัมมนาเพื่อเพิ่มเติมความรู้และเทคโนโลยี

29 06, 2017

งานสัมมนาหัวข้อ DR SITE SOLUTION by CS LOXINFO ครั้งที่ 2

เพราะทุกองค์กรเล็งเห็นเรื่องความสำคัญของ Data Center การป้องกันความเสียหายของข้อมูล รวมถึงต้องการกู้ข้อมูลคืน

21 06, 2017

งานสัมมนาหัวข้อ Empower Manufacturing with Microsoft and HPE by CS LOXINFO

เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ไอทีในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อความสะดวก ทันสมัย รวดเร็ว

31 05, 2017

งานสัมมนา How to Effectively Prevent Ransomware with CS LOXINFO & Palo Alto

จากเหตุการณ์ระบาดของ Ransomware “WannaCry” ที่ส่งผลกระทบกว่า 200 ประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2017