CSL ร่วมกับ Fortinet และ HPE จัดงานสัมมนา CSL Integrated IT Solution
CSL ร่วมกับ Fortinet และ HPE จัดงานสัมมนา CSL Integrated IT Solution สำหรับลูกค้าภาคเหนือ เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีด้าน ICT รวมถึงการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์รที่กลยุทธ์ด้านระบบซีเคียวริตี้แบบเดิมๆ ไม่อาจรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายของธุรกิจได้รับการป้องกันขึ้นสูงขับเคลื่อนให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 61 @ Furama Chiang Mai