งานสัมมนา Digital Transformation จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลูกค้า CSL โดยได้รับการสนับสนุนจาก HPE ทั้งนีเเพื่อเพิ่มเติมความรู้และเทคโนโลยี เช่น Server Storage และ Wireless Solution ที่จะช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานของลูกค้าสามารถประยุกต์ใช้ดิจิตอลเพื่อตอบสนองการทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ