ปัจจุบันองค์กรธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนมาใช้บริการ Cloud กันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา
Explore and Manage Resources using Microsoft Azure by CSL
CSL จึงร่วมกับ Microsoft Azure จัดงานสัมมนา Explore and Manage Resources using Microsoft Azure by CSL ขึ้นเพื่อแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Azure Cloud Platform จาก Microsoft สำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลองค์กรให้มีความยืดหยุ่น ลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลตลอดจนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพของศูนย์ข้อมูลให้สามารถรองรับปริมาณการประมวลผล ปริมาณการจัดเก็บข้อมูลจานวนมากให้ดียิ่งขึ้นได้ และที่สำคัญยังช่วงองค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
งานสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ. ห้อง Victor 1 ชั้น 2 FYI Center