CSL ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้ให้บริการอินเนทอร์เน็ต จนถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์
เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ของ CSL ถูกออกแบบให้มีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือสูง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ
เพราะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เราจึงออกแบบโครงข่ายให้ลูกค้าของเราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น และปลอดภัย ผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ที่เราบริหารจัดการเองทั้งชุมสายอินเทอร์เน็ต (National Internet Gateway – NIX) และอินเทอร์เน็ตเกตเวยร์ระหว่างประเทศ (International Gateway Exchange – IIG)  เรายังออกแบบให้สามารถป้องกันการโจมตีแบบ DDos ที่เป็นปัญหาใหญ่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย นอกจากนี้เรายังออกแบบโครงข่ายเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศแบบสองเส้นทางเพื่อสำรองการทำงานซึ่งกันและกันเพื่อการใช้งานที่ราบรื่นไม่ติดขัดแม้ในกรณีที่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งขัดข้อง
พร้อมทั้งโครงข่าย Gigabit Ring ความเร็วสูงที่เชื่อมต่อเกตเวย์ในประเทศและต่างประเทศ เข้ากับศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตสองแห่ง และเครือข่ายของลูกค้าอย่างมีเสถียรภาพสูง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถของโครงข่ายที่รองรับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leased Line

อินเทอร์เน็ตแบบ Leased Line
อินเทอร์เน็ตแบบ Leased Line เป็นวงจรอินเทอร์เน็ตแบบเช่าใช้งานเฉพาะราย ผู้ใช้บริการจะได้ความเร็วสูงจริงตามที่ต้องการ เพราะไม่ต้องแย่งใช้งานกับผู้ใช้บริการรายอื่นจึงเหมาะกับการใช้งานขององค์กร ที่อินเทอร์เน็ตจำเป็นต่อการทำธุรกิจ โดยเฉพาะออฟฟิศที่มีคอมพิวเตอร์มากกว่า 10 เครื่อง
ข้อดีของการใช้อินเทอร์เน็ตแบบ
Leased Line คือ
  1. มีความเร็วและบริการเสริมที่หลากหลายให้เลือกได้ตามความต้องการของธุรกิจ
  2. บริการเฝ้าดูระวังเครือข่ายและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง
  3. บริการให้คำปรึกษาด้านไอทีโซลูชั่นแบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญ
  4. บริการแบบ One-Stop Service ครอบคลุมถึง Security, Manage Service, IP Communication, System Integration ฯลฯ

Leased Line Network Diagram

Leased Line Network Diagram

Our Work
Certified Expertise
เรามีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี จึงสามารถคัดสรรและออกแบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเน็ตเวิร์คที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายโดยเน้นการทำงานร่วมกันกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
24X7 Technical Assistance
เรามีบริการด้านวิศวกรรมและบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 ด้วยการบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันทำการ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านเทคนิคทั่วไปเพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
Mobile Application
เรามีบริการที่แตกต่าง! CSL Multi Router Traffic Grapher (MRTG) เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้บริการ Leased Line CSL ท่านสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานอินเทอร์เน็ต สะดวกทุกที่ ทุกเวลากับ โปรแกรมวิเคราะห์เครือข่ายบนโทรศัพท์มือถือ App. “CSL MRTG” (Free App.)
ศึกษาคู่มือเพิ่มเติมและวิธีการ Download App. ได้ที่นี่

Requirement Checklist

แบบสำรวจความต้องการในเบื้องต้นเพื่อความรวเร็วในการประเมินการใช้งาน Internet Leased Line (อินเทอร์เน็ตองค์กร) ที่เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท

ข้อมูลของท่าน

แบบสอบถามผู้ต้องการใช้งาน Internet

Internet มีความคำคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัทระดับใด

จากข้อ 1 ต้องการความสถียร/ความต่อเนื่องการใช้งานระดับใด (1-5)
ท่านต้องการเส้นทางสำรองในการใช้งานหรือไม่
โดยหลักต้องการใช้งาน internet ภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ
ลักษณะการใช้งาน
Bandwidth ที่ต้องการใช้งาน
ท่านต้องการเส้นทางสำรองในการใช้งานหรือไม่มีการใช้งานเชื่อมต่อระหว่างสาขาหรือไม่ จำนวนกี่สาขา
ต้องการ SLA อย่างไร
งบประมาณที่สามารถจ่ายได้ในส่วนนี้
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
Download Requirement Checklist

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อ 1. ในใบสมัครใช้บริการฉบับนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นให้ข้อความต่างๆ มีความหมาย ดังนี้
“บริษัท” หมายถึง บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
“ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ที่ขอใช้บริการที่ให้บริการโดยบริษัทและ/หรือโดยผู้ให้บริการอื่นที่บริษัทจัดหามาประกอบการให้บริการแบบรวมศูนย์จุดเดียว
“บริการ” “บริการทางเทคนิค” และ/หรือ “การบริหารจัดการทางเทคนิค” และ/หรือบริการอื่นที่ให้บริการโดยบริษัทและ/หรือโดยผู้ให้บริการอื่นที่บริษัทจัดหามาประกอบการให้บริการแบบรวมศูนย์จุดเดียว ซึ่งอาจรวมถึง บริการทุกรูปแบบ หรือบางส่วนที่บริษัทให้บริการ ทั้งนี้ ขึ้นกับข้อตกลง ตามใบเสนอราคา และ/หรือที่ระบุในหน้าแรกของใบสมัครนี้
“บริการทางเทคนิค” หมายถึง บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ หรือรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่ใช่บริการอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการโดยบริษัท และได้ตกลงกับลูกค้าตามใบเสนอราคาและ/หรือที่ระบุในหน้าแรกของใบสมัครนี้
“บริการบริหารจัดการทางเทคนิค” หมายถึง บริการด้านการจัดการเทคนิคและวิศวกรรมต่างๆ บริการให้คำปรึกษาออกแบบ บริการติดตั้งอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และระบบที่จำเป็น บริการเฝ้าดูแลระบบบริการ การบริหารจัดการ เหตุขัดข้องของการบริการ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ทั้งที่เป็นบริการของบริษัท และ/หรือ เป็นสินค้าบริการภายนอกที่บริษัทจัดหามาเพื่อให้บริการแบบรวมศูนย์จุดเดียว โดยขอบเขตจะครอบคลุมเฉพาะที่ตกลงกัน ตามเงื่อนไขในใบเสนอราคาและ/หรือที่ระบุในหน้าแรกของใบสมัครนี้
“ค่าใช้บริการ” หมายถึง ค่าใช้บริการที่ได้ตกลงกันในใบเสนอราคา และ/หรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องด้วยการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบริการอื่นใด และบริหารจัดการตามใบสมัครนี้
“วันครบกำหนดชำระค่าใช้บริการ” หมายถึง วันสุดท้ายของรอบการใช้บริการทุกเดือน ในกรณีที่งวดแรกและงวดสุดท้ายมีกำหนดระยะเวลาไม่ครบ 1 เดือน ค่าบริการจะคิดคำนวณตามจำนวนเวลาที่ได้ใช้บริการในเดือนนั้น
ข้อ 2. บริษัทตกลงจะให้ผู้ใช้ได้ใช้บริการ เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจการค้า การศึกษาวิจัยและพัฒนา และข้อมูลของผู้ใช้ องค์กรหรือหน่วยงานภายในสังกัด
ตามประกาศของทางราชการ หรือ “บริษัทในเครือ” ซึ่งหมายถึง บริษัทที่มีผู้ใช้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นเกินร้อยละ 50 เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องไม่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบริหารจัดการ เพื่อการอย่างอื่น นอกจากที่ระบุในใบสมัครนี้และบริษัทมีสิทธิที่จะห้ามหรือระงับไม่ให้มีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและ บริหารจัดการ เพื่อการอย่างอื่น นอกจากที่ระบุในใบสมัครนี้
ข้อ 3. ผู้ใช้ตกลงชำระค่าใช้บริการแก่บริษัทในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ หรือตามที่ตกลงกัน ค่าบริการต่างๆ และ (หากมี) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งไม่สามารถเรียก
คืนได้ เว้นแต่ในใบสมัครนี้จะระบุโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ใช้ผิดนัดไม่ชำระค่าใช้บริการงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนด ผู้ใช้ต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี คิดคำนวณจากจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ทั้งนี้หากผู้ใช้
ค้างชำระค่าใช้บริการและ/หรือค่าบริการอื่นๆ 2 งวดติดต่อกัน และบริษัทได้ทำการแจ้งเตือนแล้ว บริษัทมีสิทธิระงับและ/หรือบอกเลิกบริการได้ทันที
ข้อ 5. วันเริ่มต้นบริการ วันสิ้นสุดการบริการ และระยะเวลาขั้นต่ำการใช้บริการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการอย่างน้อยตามระยะเวลาขั้นต่ำตามที่ระบุ
ไว้ในใบสมัครนี้และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาบริการขั้นต่ำ ให้ขยายระยะเวลบริการออกไปโดยอัตโนมัตินับจากนั้นโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขยายระยะเวลาบริการให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนครบกำหนดระยะเวลาใช้บริการ
ข้อ 6. ผู้ใช้ต้องใช้ความระมัดระวัง กำกับดูแล และต้องไม่ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามใบสมัครนี้ ไปในทางที่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นไม่ว่าบุคคลอื่นนั้นจะใช้ระบบ
ความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูลป้องกันหรือไม่ก็ตาม และผู้ใช้จะต้องไม่เผยแพร่ข้อมูล ภาพ ข้อมูลหรือภาพของบุคคลอื่นกระจายออกไปในวงกว้างโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ หากการกระทำใดๆ ของผู้ใช้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว
ข้อ 7. ผู้ใช้ต้องไม่รับ-ส่งข้อความ ข้อมูล ภาพ หรือรหัสสัญญาณใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศ ของหน่วยงาน
ที่กำกับดูแล หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติ
ข้อ 8. ผู้ใช้จะต้องไม่นำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามใบสมัครนี้ ไปใช้ในทางที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท และ/หรือละเมิดเงื่อนไขการใช้วงจรสื่อสารของ
หน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นผลจากการฝ่าฝืนนั้น
ข้อ 9. ผู้ใช้ต้องใช้ความระมัดระวังและไม่กระทำการใดๆ ต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไม่ว่าทั้งในระบบเครือข่ายของบริษัทเอง และ/หรือระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้งาน และผู้ใช้จะต้องรักษาความลับของรหัสการเข้าถึง ของผู้ใช้เป็นอย่างดี ไม่ให้บุคคลภายนอกนำไปใช้
ข้อ 10. ผู้ใช้รับทราบดีว่าบริษัทไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งตามใบสมัครนี้ (ถ้ามี) เมื่อบริษัทได้ดำเนินลงทะเบียนต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ตามคำสั่งของผู้ใช้แล้ว จะไม่สามารถยกเลิก
เพิกถอนและหรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นใดได้ตามเงื่อนไขของเจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ว่าผู้ใช้จะได้ใช้งาน หรือยังไม่ได้ใช้งานก็ตาม และผู้ใช้ยังคงต้องชำระค่าลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ดังกล่าวเต็มจำนวน
ข้อ 11. บริษัทและผู้ใช้ตกลงกันว่ากรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื้อขายกันตามใบสมัครนี้ (ถ้ามี) จะโอนไปยังผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ได้ชำระราคาค่าสินค้าแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว หากผู้ใช้ไม่ชำระราคาให้
ครบถ้วนผู้ใช้ตกลงให้บริษัทเข้าในสถานที่ของผู้ใช้เพื่อนำทรัพย์สินกลับคืนได้ทันที และผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
ข้อ 12. ผู้ใช้มีหน้าที่ในการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากระบบเคเบิ้ล หรือวงจรสื่อสารต่างๆ ชำรุดบกพร่อง ขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้การ
ได้หรือเกิดจากการที่ข้อความ ข่าวสาร ข้อมูล ภาพ หรือรหัสสัญญาณที่ผู้ใช้ใช้ในการติดต่อสื่อสารเกิดความล่าช้า เสียหาย หรือสูญหาย
ข้อ 13. บริษัทไม่มีหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกัน เก็บรักษาหรือดำเนินการอื่นใด รวมตลอดทั้งไม่รับประกันในคุณภาพ ข้อมูลภาพ เนื้อหาข่าวสารที่ผู้ใช้รับ-ส่งผ่านระบบเครือข่าย
ของบริษัท และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อผู้ใช้อันเนื่องมาจากความล่าช้า ผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือการขัดข้องของวงจรสื่อสาร จานแม่เหล็ก ที่ผู้ใช้ใช้รับ-ส่งผ่านระบบเครือข่ายของบริษัทแต่อย่างใด
ข้อ 14. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบสมัครนี้ ถือว่าเป็นสาระสำคัญของใบสมัคร ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบสมัครนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีสิทธิบอกเลิกใบสมัครนี้ได้ทันที โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ใช้ทั้งสิ้น
ข้อ 15. ในกรณีผู้ใช้ได้ตกลงสมัครใช้บริการกับบริษัทมากกว่าหนึ่งใบสมัคร หรือบัญชีบริการ (Service account) หากผู้ใช้ผิดข้อตกลงหรือผิดนัดชำระหนี้ตามใบสมัครหรือบัญชีบริการใด
ย่อมถือเป็นเหตุผิดข้อตกลงในใบสมัครหรือบัญชีบริการอื่นที่ได้ทำไว้กับบริษัทด้วย และบริษัทมีสิทธิเลิกใบสมัครหรือบัญชีบริการทั้งหมดทุกใบสมัครหรือบัญชีบริการ และมีสิทธิระงับการให้บริการตามใบสมัครหรือบัญชีบริการทุกฉบับ
ข้อ 16. ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบสมัคร เป็นเหตุให้บริษัทหรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ผู้ใช้ตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
ข้อ 17. ผู้ใช้ทราบดีว่าบริษัทเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ได้รับสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรณีหากใบอนุญาต
เป็นผู้ให้บริการที่บริษัทได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถูกเพิกถอนหรือระงับสิ้นไปไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ให้ถือว่าใบสมัครนี้ระงับสิ้นไปในขณะเดียวกันด้วย และผู้ใช้ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทเนื่องจากการระงับสิ้นไปของใบสมัครในกรณีดังกล่าว เว้นแต่การเรียกร้องค่าใช้บริการที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าและยังไม่ได้มีการใช้บริการจริง
ข้อ 18. ผู้ใช้ทราบดีว่าบริษัทไม่ใช่เจ้าของโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการให้บริการตามใบสมัครนี้ เพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการบริษัทต้องขอใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมจากผู้ให้บริการ
โครงข่าย เป็นระยะเวลาเช่นเดียวกับระยะเวลาขั้นต่ำตามใบสมัครนี้ หรือระยะเวลาที่ขยายออกไป (ถ้ามี) กรณีผู้ใช้ประสงค์จะบอกเลิกการใช้บริการก่อนระยะเวลาสมัครใช้บริการขั้นต่ำสิ้นสุดลงโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องแจ้งการบอกเลิกให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน หรือกรณีบริษัทบอกเลิกการให้บริการอันเนื่องมาจากความผิดของผู้ใช้ก่อนระยะเวลาสมัครใช้บริการขั้นต่ำสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวมา ผู้ใช้ตกลงชำระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการอื่นใด ที่ผู้ให้บริการโครงข่ายเรียกเก็บจากการยกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำทั้งสิ้น พร้อมทั้งชำระค่าชดเชยส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่บริษัทได้มีการปรับลดให้จากการตกลงเข้าใช้บริการตามปริมาณและหรือตามกำหนดระยะเวลาที่ได้มีการใช้บริการจริง ตามค่าบริการปกติเต็มจำนวนตามที่กำหนดในใบสมัครใช้บริการด้านหน้า ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่บริการสิ้นสุดลง ทั้งนี้เว้นแต่มีข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละบริการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 19. คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามใบสมัครนี้ได้ ถ้าหากการที่ไม่อาจปฏิบัติตามได้นั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัยอันอยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาและ
เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ว่าจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
ข้อ 20. ในกรณีมีเหตุจำเป็น บริษัทอาจใช้สิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน พร้อมระบุเหตุในการ
ใช้สิทธิดังกล่าว เว้นแต่กรณีเกิดเหุตสุดวิสัยต่อบริษัทหรือผู้ให้บริการโครงข่าย หรือผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล หรือผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ หรือบริษัทมีเหตุจำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการ บริษัทสามารถระงับการให้บริการได้ทันที และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการอันเนื่องจากเหตุจำเป็นข้างต้น
ข้อ 21. ในระหว่างระยะเวลาบริการตามใบสมัครนี้ หรือระยะเวลาที่มีการขยายออกไป ผู้ใช้จะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ตามใบสมัครนี้ให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน และหากได้รับความยินยอมดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้จะเป็นผู้ชำระค่าใช้บริการทั้งหมดตามใบสมัครนี้ และปฏิบัติภาระหน้าที่ทั้งปวงของผู้ใช้ และจะแจ้งให้ผู้รับโอนได้ทราบและยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาในใบสมัครนี้
ข้อ 22. ในกรณีที่ข้อกำหนดใดในใบสมัครฉบับนี้ถูกหรือถือว่าถูกชี้ขาดว่าไม่มีผลใช้บังคับหรือไม่สมบูรณ์ ให้ข้อกำหนดต่างๆ ส่วนที่เหลือในใบสมัครฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับได้และยังคง
สมบูรณ์และไม่กระทบกระเทือนความสมบูรณ์ของบรรดาข้อกำหนดที่เหลือนั้นๆ บรรดาข้อพิพาทใดๆ ที่มีเกี่ยวด้วยใบสมัครใช้บริการฉบับนี้ให้ใช้กฎหมายไทยบังคับ
ข้อ 23. ในการตีความในใบสมัครที่แตกต่างกันระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้ถือข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ