บริการคลาวด์ที่มีการจัดการ ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากของคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แท้ที่จริงแล้วการบริหารจัดการ Cloud Computing คือการบริหารงานบริการที่ต้องใช้หลักการของ ITSM (Information Technology Service Management) และอาจใช้แนวทางอย่าง ITIL (Information Technology Infrastructure Library) มาช่วยในการจัดการ โดยเราอาจพิจารณาขั้นตอนต่างๆดังนี้

Managed Cloud Service

Service Strategy คือขั้นตอนในการวางแผนเพื่อที่จะใช้หรือให้บริการ Cloud Service ทั้งทางด้านนโยบาย ความต้องการ

Service Design คือขั้นตอนการทำ Capacity Management ซึ่งเป็นการออกแบบ Cloud Service ให้เหมาะสมกับความต้องการ

Managed Cloud Service
Managed Cloud Service

Service Operation คือขั้นตอนการทำการทำงานประจำวันของการให้บริการ Cloud Service

Service Transition คือขั้นตอนบริหารการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้น

Managed Cloud Service