Managed ICT Services มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการแอพพลิเคชั่น ICT ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่คอยให้ บริการทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แบบ Phone Call Remote หรือ Onsite เพื่อเข้าแก้ไขอุปกรณ์

ICT ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น บริษัทห้างร้านทั่วไป มักจะใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน หน่วยงานเหล่านี้ต่างต้องพึ่งพา ICT ค่อนข้างมาก ซึ่ง ICT มีบทบาทมากมาย ได้แก่

1. เป็นเครื่องมือในการจัดการเอกสารและข้อมูลต่างๆที่องค์กรจะต้องใช้ เช่น ระบบการจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการควบคุมและจัดการข้อมูลบนหน่วยความสำสำรอง สามารถสร้าง บำรุงรักษาและเข้าถึงฐานข้อมูลสัมพันธ์ได้ โดยฐานข้อมูลระบบ RDBMS อาทิเช่น Oracle, Sybase เป็นต้น
2. เป็นเครื่องมือเพื่อการประยุกต์ใช้ เช่นใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล (Database) และ คลังข้อมูล ขนาดใหญ่ (Data Warehouse) เป็นเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบ DSS , ระบบ MIS เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานกับเอกสารเพื่อลดการใช้และการจัดเก็บกระดาษด้วยระบบ Document Management System , ระบบประชุมทางไกล (Tele Conference)
3. เป็นเครื่องมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซทราเน็ต (Extranet) และเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) เป็นต้น<