ระบบเครือข่ายเป็นตัวกลางรับ-ส่งข้อมูลเช่น สายเคเบิล สายใยแก้ว เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชนใน์การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน การบริหารจัดการเน็ตเวิร์กจัดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับองค์กรที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบเน็ตเวิร์กจนถึงขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน รวมทั้งการขยายเน็ตเวิร์ก ล้วนต้องการเทคนิค เครื่องมือ หน่วยงานและบุคลลากรที่มีประสิทธิภาพในการดุแลจัดสรรระบบเครือข่ายให้ตอบสนองความต้องการเป็นอย่างดี จึงทำให้เกิดการบริการที่เรียกว่า network management เพื่อให้การวางแผนระบบการทำงานเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ CSL มีบริการการจัดการระบบเครือข่ายหลักๆ คือ

Network Assessment

Network Assessment

Network Consultant

Network Consultant

Network Assessment

Network Implement

Network Maintenance

Network Maintenance