Optimizing Your Business Operations with Cisco, HPE and Veeam by CSLOXINFO
CSL ร่วมกับ Cisco HPE และ Veeam จัดงานสัมมนาสำหรับลูกค้าองค์กรภาคตะวันออก ในหัวข้อ Optimizing Your Business Operations with Cisco, HPE and Veeam by CSLOXINFO เมื่อช่วงปลายเดือน มิถุนายน ที่ผ่านมาณ. Balcony Seaside Serviced Apartment Sriracha
งานสัมมนาครั้งนี้ จะมีการแนะนำเทคโนโลยีที่ช่วยในการประชุม Spark Board จาก Cisco กระดานบอร์ดใช้งานในการประชุมเชื่อมต่อระบบคลาวด์ ถ่ายโอนข้อมูลที่เขียนบนบอร์ดลงคลาวด์ได้ มีฟีเจอร์ประชุมแบบวิดีโอในตัว ให้พนักงานในองค์กรสามารถติดต่อสื่อสาร ประชุมทางไกลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงระบบ Security ที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้เทคโนโลยี Backup สมัยใหม่ จากทาง HPE และ Veeam ประเทศไทย ที่สามารถจัดเก็บ สำรอง กู้คืน อีกทั้งยังป้องกันข้อมูลสูญหาย และที่สาคัญคือทำได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจยังสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด งานนี้นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังได้ทดลองใช้งานจริงอีกด้วย