Ponemon Institute สถาบันวิจัยอิสระของสหรัฐฯ เผยตัวเลขล่าสุดของการเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูล (Data Breach) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามากกว่า 50% ของธุรกิจ SMB ตกเป็นเหยื่อ แสดงให้เห็นว่า ภัยคุกคามไซเบอร์เกิดขึ้นได้กับทุกประเภทของธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก
สถิติที่น่าสนใจประกอบด้วย
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 55% ของ SMB ต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีไซเบอร์ และถูกเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูลสูงถึง 50%
SMB เชื่อมั่นในระบบความมั่นคงปลอดภัยของตนเองต่ำ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเงินทุน ทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยี
ภัยคุกคามส่วนใหญ่เป็น Web-based Attacks หรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับ Phishing และ Social Engineering
ผลสำรวจเผย ธุรกิจ SMB เกินครึ่งพบปัญหาการเจาะระบบขโมยข้อมูล
SMB พึ่งพาโปรแกรม Antivirus ในการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ของตนเป็นสำคัญ แต่ 3 ใน 4 ของ SMB ระบุว่า เคยถูกเจาะระบบที่ทะลุผ่านโปรแกรม Antivirus ที่ใช้งานอยู่มาแล้ว
SMB เชื่อมั่นในระบบความมั่นคงปลอดภัยของตนเองต่ำ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเงินทุน ทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยี
มีเพียง 14% เท่านั้นที่ยืนยันว่าตนเองมีความสามารถในการรับมือกับการโจมตีไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบอีกว่า SMB ส่วนใหญ่ขาดความสามารถทางด้าน Visibility และ Control โดยเฉพาะในส่วนของ Password Security รหัสผ่านอันแข็งแกร่งและไบโอเมทริกซ์เป็นคุณสมบัติสำคัญของระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ดี แต่จากการสำรวจพบว่า 59% ของ SMB ยังขาดเรื่องการตรวจสอบรหัสผ่านของพนักงาน และ 65% ไม่สามารถบังคบให้พนักงานปฏิบัติตาม Password Policy ที่กำหนดได้
ที่มา: https://www.helpnetsecurity.com/2016/07/05/smbs-breach-past-year/
Credit: https://www.techtalkthai.com/50-percent-of-smb-experiences-data-breaches/